درباره نشریه

 

پدیدار؛ مجله‌ی دیجیتال سینما و ادبیات
 
تولید دانشکده‌ی سینما و تئاتر دانشگاه هنر
با همکاری انجمن علمی سینما
مدیر مسئول: دکتر محسن هاشمی
سردبیر: پیام غنی‌پور
گرافیست و صفحه آرا: خشایار رحیمی، فاطمه قزللو